Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy zastępcy kierownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
zastępcy kierownika
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie
Plac Kościuszki 4C, 64-100 Leszno
tel. 065 525 69 81, fax. 065 525 96 90

1.Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku zastępcy kierownika):
1)obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, 
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budowy dróg lub pokrewnym w zakresie budowy dróg,
4)kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy kierownika ZDP w Lesznie,
5)niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku zastępcy kierownika):
1)co najmniej trzyletni staż pracy lub osoba wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
2)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3)odpowiedzialność, wnikliwość, dokładność, sumienność, sprawność, samodzielność, bezstronność, kreatywność, 
4)umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
5)bardzo dobra znajomość sieci drogowej powiatu leszczyńskiego,
6)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z zakresu specjalności drogowej,
7)mile widziane uprawnienia projektowe w zakresie budowy dróg,
8)znajomość przepisów Prawa budowlanego i drogowego
9)znajomość procesów realizacji inwestycji drogowych,
10)umiejętność planowania i organizowania pracy,
11)umiejętność sporządzania stałych i czasowych organizacji ruchu,
12)umiejętność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
13)umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
14)nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
15)prawo jazdy kat. B,
16)obsługa komputera (oprogramowanie Microsoft Office, programy: AUTOCAD, Corel, znajomość obsługi Internetu i poczty elektronicznej) i innych urządzeń biurowych,
17)znajomość ustaw m.in.:
o Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 j.t ze zm.),
o Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016.814 j.t ze zm.),
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015
poz.2164 ze zm.) w zakresie ogólnym,
o Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 1440 j.t
ze zm.),
o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2016.23 j.t ze zm.).

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zastępcy kierownika:
o planowanie i koordynacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem, ochroną dróg
ich porządkiem i czystością oraz zimowym otrzymaniem dróg;
o organizowanie i nadzorowanie przeglądów okresowych dróg i obiektów mostowych;
o nadzorowanie okresowego pomiaru ruchu drogowego;
o nadzór nad funkcjonowaniem Obwodu Drogowego;
o przygotowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i mostów;
o przygotowanie, nadzór i koordynowanie inwestycji drogowych realizowanych z funduszy UE;
o podejmowanie decyzji związanych z całokształtem zagadnień prowadzonych przez podporządkowane mu stanowiska pracy;
o zastępowanie Kierownika podczas jego nieobecności uniemożliwiającej pełnienie obowiązków służbowych w wyznaczonym przez niego zakresie;
o prowadzenie innych spraw zlecanych przez Kierownika.

4.Warunki pracy na stanowisku zastępcy kierownika:
Pełnienie nadzoru nad pracami dotyczącymi bieżącego utrzymania, ochrony, utrzymania porządku i czystości dróg. Nadzór nad przeglądami okresowymi dróg i obiektów mostowych, okresowymi pomiarami ruchu drogowego, jak również zastępowanie kierownika ZDP w Lesznie podczas jego nieobecności. 


5.Wymagane dokumenty:
1)list motywacyjny,
2)CV,
3)kwestionariusz osobowy,
4)kserokopia dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie lub dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia),
5)oświadczenia:
- o niekaralności za przestępstwo umyślne,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

6.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Plac Kościuszki 4C (I piętro) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie Plac Kościuszki 4C, 64-100 Leszno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko pracy zastępcy kierownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie” – w terminie do 27 marca 2017 r. do godziny 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne na stanowisko zastępcy kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

8 Złożone dokumenty będą zwracane tylko na pisemny wniosek zainteresowanego,
po które zainteresowany musi zgłosić się osobiście.

9.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.powiat-leszczynski.pl / oraz na tablicy informacyjnej
w budynku, w którym mieści się siedziba ZDP w Lesznie przy Placu Kościuszki 4C.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223,
poz. 1458 ze zm.)”.

Leszno, dnia 15 marca 2017 r.
                                                                                  KIEROWNIK
                                                                        Zarządu Dróg Powiatowych
                                                                                   w Lesznie
                                                                        /-/ mgr inż. Marian  Kaczmarek

Załączniki

Nabór (317.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się o zatrudnienie (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się o zatrudnienie (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2017-03-16 07:58:18
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2017-03-16 08:18:13
Ostatnia zmiana:2017-03-16 08:18:14
Ilość wyświetleń:732

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij